دومین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان برگزار و اعضای هیات مدیره این کانون مشخص گردیدند.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان دومین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان با حضور هیات نظارت بر انتخابات، سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران دفترخانه های اسناد رسمی استان کرمان برگزار گردید.

در این انتخابات مجموعا تعداد 112 نفر از سران دفاتر و 58 نفراز دفتریاران شرکت نموده و رأی خود را به صندوق انداختند و در پایان از مجموع آراء مأخوذه از میان سران دفاتر:

1.آقای مسعود مسعودی نیا 2. آقای حسین کریمی ابراهیم آبادی 3. آقای محمد گلشنی 4. آقای سید ابوالقاسم عالم زاده 5. آقای منوچهر برزو 6. خانم مریم حاج حسنی 7. آقای علی اصغر احسان

و از میان دفتریاران:

1.آقای حسین شجاعی نیا 2. آقای عباس آرمون 3. آقایان مجید افضلی نیا 4. نصرالله زندی گوهر ریزی

حائز اکثریت آراء ماخوذه گردیدند.

لازم به ذکر است هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران شامل پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل از میان سران دفاتر و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل از میان دفتریاران می باشد..

اولین دوره هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان با انجام انتخابات و ابلاغ احکام مسئولیت از سال 1392 آغاز به کار نموده و با توجه به اینکه دوره مسئولیت این هیات مدیره مطابق قانون 3 سال می باشد انتخابات دوره دوم برگزار تا هیات مدیره جدید انتخاب و شروع به فعالیت نمایند.